لیست قیمت

متریال شروع قیمت ( ریال ) واحد توضیحات
سقف 60×60 گچی روکش PVC 230.000 متر مربع قسمت به همراه اجرا و متریال می باشد
سقف 60×60 تمام PVC 300.000 متر مربع قیمت به همراه اجرا و متریال می باشد
آسمان مجازی 400.000 هر عدد قیمت به ازای هر عدد تاپل 60×60 بدون سازه و اجرت نصب
سقف کشسان 2.500.000 متر مربع قیمت بدون اجرا می باشد
سقف کناف 340.000 متر مربع قیمت به همراه اجرا و متریال می باشد
دیوار کناف 400.000 متر مربع قیمت به همراه اجرا و متریال می باشد
دیوارکوب MDF 250.000 متر مربع فقط متریال ، برای اجرا هر متر 60.000 ریال اضافه میشود
دیوارکوب PVC روکش دار 165.000 متر مربع فقط متریال ، برای اجرا هر متر 60.000 ریال اضافه میشود
لیمینیت 360.000 متر مربع فقط متریال ، برای اجرا هر متر 40.000 ریال حداقل اضافه میشود
کاغذ دیواری 320.000 هر رول فقط متریال ، برای اجرا هر متر 150.000 ریال حداقل اضافه میشود
قرنیز 20.000 متر طول فقط متریال ، برای اجرا هر متر 150.000 ریال حداقل اضافه میشود